Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor acestui website reprezintă o preocupare majoră a Desitin Pharma S.R.L. („Desitin”). Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de mai jos descrie ce date cu caracter personal ale utilizatorilor sunt colectate pe website și cum sunt folosite.

Puteți vizualiza și imprima notificarea în integralitatea sa aici.

1.      Operator

Operatorul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu această ofertă online este Desitin Pharma S.R.L. („Desitin”); excepțiile sunt explicate în prezenta declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele noastre de contact sunt:

Desitin Pharma S.R.L.

Str. Sevastopol no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102, Sector 1,

RO-010991 Bucuresti

Tel.: 00402 1 252 3481

E-mail: office@desitin.ro

2.      Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor

Pentru orice întrebări pe care le aveți despre această declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau în general despre prelucrarea datelor dumneavoastră de către Desitin, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor:

Desitin Pharma S.R.L.

Str. Sevastopol no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102, Sector 1,

RO-010991 Bucuresti

E-mail: info@desitin.ro

3.      Prelucrarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal sunt toate informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, fotografii sau identificatori online. Atunci când prelucrăm date cu caracter personal, aceasta înseamnă – de exemplu – că vom colecta, stoca, folosi, transmite sau șterge astfel de date. În continuare, vom preciza inițial scopurile prelucrării și temeiurile juridice ale prelucrării; apoi vom detalia categoriile individuale de date cu caracter personal pe care le-am colectat.

3.1.   Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

Noi precum și prestatorii de servicii pe care i-am contractat prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos. Precizăm că, în conformitate cu „interesul legitim” drept temei juridic, dumneavoastră aveți dreptul să exercitați un drept special de a vă opune prelucrării (a se vedea Drepturile utilizatorilor):

Nr. Scopul prelucrării Temeiul juridic al prelucrării Descrierea interesului legitim în prelucrare, dacă este relevant

 

1. Punerea la dispoziție a unui website pentru publicul general conform propriilor Conditii de utilizare executarea unui contract, respectiv a interesului nostru legitim Noi avem un interes legitim în a pune la dispoziție o prezență pe internet și pentru utilizatorii neînregistrați, pentru a oferi informații generale despre întreprinderea noastră.
2. Punerea la dispoziție a unei zone website protejate pentru utilizatorii înregistrați (numai profesioniști din domeniul sănătății) executarea unui contract  
3. Colectarea de informații statistice despre folosirea website-ului (așa-numita analiză web) Interes legitim Noi avem un interes legitim în a obține informații despre folosirea website-ului, în special pentru a ne îmbunătăți oferta.
4. Urmărirea defecțiunilor și garantarea securității sistemului, inclusiv detectarea și trasarea încercărilor de acces neautorizat și accesurilor neautorizate la serverul nostru web Respectarea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și a interesului nostru legitim Noi avem un interes legitim în a îndepărta defecțiunile, a garanta securitatea sistemului, precum și a detecta și trasa accesurile neautorizate sau încercările de acces neautorizat.
5. Protejarea și apărarea drepturilor noastre Interes legitim Noi avem un interes legitim în a ne exercita și a ne apăra drepturile.

3.2.     Datele colectate în mod automat

Pe durata vizitei dumneavoastră pe website, Desitin colectează în mod automat următoarele date de acces, care sunt relevante pentru securitatea sistemului și securitatea datelor, în așa-numitele fișiere jurnal ale serverului web. Acest lucru implică în special următoarele date:

 • Domeniul și Gazda, din locul de unde folosiți internetul;
 • Adresa de internet a paginii web, din locul de unde ați ajuns la acest website prin intermediul unui link;
 • Data și ora;
 • Durata și selectarea paginilor web vizitate pe website-ul nostru;
 • Cantitatea de date transferate;
 • Adresa Internet Protocol (IP) a computerului dumneavoastră;
 • Sistemul de operare și informații despre programul de navigare folosit, inclusiv aplicațiile de tip add-on instalate, dacă există (de exemplu pentru flash player); și
 • Codul de stare https (de exemplu „Cerere reușită” sau „Fișierul solicitat nu s-a găsit”).

Fișierele jurnal sunt stocate timp de maxim șapte zile în scopul urmăririi defecțiunilor și garantării securității sistemului, inclusiv detectarea și trasarea încercărilor de acces neautorizat și accesurilor neautorizate la serverele noastre web, iar apoi sunt șterse, cu excepția cazului în care un caz suspect de acces nelegal la serverele noastre web a intervenit până la acel moment. Fișierele jurnal sunt analizate numai în astfel de cazuri suspecte și numai de către persoane autorizate. Fișierele jurnal ce trebuie să fie stocate în continuare în scop probatoriu sunt excluse de la ștergere până la clarificarea finală a cazului respectiv, și pot fi înaintate către autoritățile de investigații sau avocați în măsura necesară. Fișierele jurnal sunt de asemenea stocate pentru analiza web, totuși fără adresa IP (completă). În scopul analizei web, fișierele sunt evaluate doar în formă agregată (pentru detalii a se vedea Analiza web).

3.3.  Prelucrarea altor date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sau datele comerciale sunt colectate doar de la dumneavoastră atunci când ni le furnizați în mod voluntar, de exemplu atunci când vă înregistrați la Desitin, când comandați broșuri sau când trimiteți o solicitare către Desitin prin intermediul unui formular de contact. Aceste date sunt colectate, prelucrate și folosite numai în măsura în care este necesar într-un anumit scop și este permis în mod legal, sau sub rezerva consimțământuluidumneavoastră (de exemplu pentru a prelucra o comandă de broșuri, a înregistra și a verifica apoi autorizarea accesului pentru zonele protejate de pe website-ul nostru, sau pentru a răspunde unei cereri). Nu se creează nici un link între detaliile care vă privesc și datele colectate în mod automat.

3.4.       Destinatarul datelor cu caracter personal

3.4.1.    Divulgarea datelor către alți operatori (generalități)

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în principiu transferate numai în măsura în care este necesar într-un anumit scop și către alți operatori numai în cazurile în care este necesar pentru a executa contractul, atunci când noi sau terțul avem un interes legitim într-o astfel de divulgare, sau atunci când v-ați dat consimțământulîn acel scop. Mai mult, datele se pot transfera altor operatori în măsura în care noi avem obligația de a realiza o astfel de divulgare conform prevederilor legale sau deciziilor executorii emise de autorități publice sau instanțe competente.

3.4.2.    Prestatorii de servicii (generalități)

Desitin își rezervă dreptul de a angaja prestatori de servicii pentru prelucrarea de date (de exemplu, Desitin poate contracta un prestator de servicii pentru a vă transmite materialul cu informațiile solicitate; în acest scop societatea de curierat trebuie să cunoască numele și adresa dumneavoastră precum și materialul solicitat în mod specific). În aceste cazuri Desitin va încheia contracte de prelucrare cu prestatorii de servicii în măsura în care este necesar.

Concret, este vorba despre următoarele tipuri de prestatori de servicii:

 • prestatori de servicii IT (suport tehnic), Germania;
 • furnizori de instrumente de analiză cu sediul social în Germania (pentru detalii a se vedea Analiza web).

3.4.3.               Divulgarea către destinatari din afara SEE

Noi am putea transmite datele cu caracter personal și către destinatari care își au sediul social în afara SEE în așa-numitele țări terțe (de exemplu prestatori de servicii care lucrează pentru noi în calitate de persoane împuternicite de către operator). Țările din afara SEE sunt țări care nu fac parte din Spațiul Economic European, cum ar fi de exemplu Statele Unite ale Americii. Într-un astfel de caz ne asigurăm înainte de divulgare că fie un nivel adecvat de protecție a datelor există la destinatar (de exemplu pe baza unei Decizii a Comisiei UE privind caracterul adecvat pentru țara în cauză în conformitate cu Articolul 45 din RGPD, pe baza unei auto-certificări a destinatarului pentru Scutul de Confidențialitate UE-SUA coroborat cu Decizia corespunzătoare a Comisiei privind caracterul adecvat conform Articolului 45 din RGPD, sau pe baza unui acord privind clauzele contractuale tip UE aprobate de Comisia Europeană cu destinatarul în conformitate cu Articolul 46 din RGPD), sau că ne-ați dat consimțământulexplicit privind divulgarea.

Veți putea obține de la noi o prezentare generală a destinatarilor din țările terțe și un exemplar din reglementările convenite în mod expres pentru a asigura nivelul adecvat de protecție a datelor. În acest scop, vă rugăm să folosiți detaliile din secțiunea Contact.

3.5.   Durata stocării; perioade de păstrare

In principiu, noi vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru furnizarea acestui web-site și a serviciilor aferente, sau după cum avem un interes legitim în a continua stocarea (de exemplu putem să avem încă un interes legitim în marketingul prin poștă chiar și după executarea unui contract). În toate celelalte cazuri vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția datelor pe care trebuie să continuăm să le stocăm pentru a ne conforma obligațiilor legale (din cauza perioadelor de păstrare prevăzute de legislația fiscală și comercială suntem, de exemplu, obligați să păstrăm documente cum ar fi contracte pentru o anumită perioadă de timp).

Se vor aplica următoarele perioade specifice de păstrare:

 • Date colectate în mod automat (din motive de securitate): 7 zile;
 • Instrumentul de analiză Matomo: Datele sunt păstrate permanent în formă anonimizată.
 • Datele pe care ni le puneți la dispoziție în legătură cu comandarea unei broșuri sunt șterse după 1 an;
 • Puteți găsi informații despre durata stocării de cookie-uri pe care noi le folosim în următoarea secțiune Cookie-uri.

4.   Cookie-uri

Unele pagini web de pe website-ul Desitin folosesc așa-numitele „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici stocate pe computerul utilizatorului atunci când vizitează un website. Cookie-urile pot stoca diverse tipuri de date și pot ajuta la oferirea de funcții suplimentare (și astfel website-ul devine în întregime mai prietenos cu utilizatorul, mai eficient și mai sigur). Dacă se folosesc cookie-uri, acestea nu conțin nicio dată cu caracter personal, decât dacă v-ați dat consimțământulexplicit.

Noi folosim cookie-uri pe durata procesului de înregistrare pentru a facilita accesul nou la un mediu online protejat de parolă, pentru că datele stocate în cookie vă scutesc de reintroducerea ID-ului de utilizator și, când este nevoie, a parolei. În plus, noi folosim cookie-uri în cadrul formularelor de comandă pentru a vă scuti de introducerea în mod repetat a detaliilor dumneavoastră personale în timpul unei vizite unice pe website-ul nostru. În ambele cazuri este vorba de „cookie-uri de sesiune” care se șterg în mod automat atunci când închideți programul de navigare.

Desitin folosește de asemenea cookie-uri de analiză în legătură cu analiza web (a se vedea Analiza web).

Puteți găsi în continuare un rezumat al cookie-urilor pe care le folosim, care vă va informa despre scopul și tipul de cookie în cauză, și durata de stocare respectivă.

User ID

 

Desigur puteți seta programul dumneavoastră de navigare pentru ca acesta să nu stocheze cookie-urile noastre pe unitatea de hard drive selectând „A nu se accepta cookie-uri” din setările programului dumneavoastră de navigare. Vă rugăm să aveți în vedere că anumite caracteristici ale website-ului nostru pot să nu fie disponibile sau să nu mai poată fi folosite în mod practic, dacă ați dezactivat folosirea de cookie-uri.

Opțiunile de setări nu acoperă cookie-urile setate de alți furnizori în timpul vizitei dumneavoastră pe paginile web ale terților.

Borlabs Cookie

Acest website folosește Borlabs Cookie, care activează două cookie-uri necesare (borlabsCookie și borlabsCookieUnblockContent) pentru a vă salva preferințele în materie de cookies. Borlabs Cookie nu prelucrează niciun fel de date cu caracter personal. Cookie-ul borlabsCookie va salva preferințele selectate de dumneavoastră în momentul accesării website-ului. Cookie-ul borlabsCookieUnblockContent reține ce tip de conținut/conținut media doriți să blocați în mod automat. Dacă doriți să reactivați aceste setări, ștergeți pur și simplu cookie-ul din browserul dumneavoastră. La o accesare ulterioară a website-ului, veți fi întrebat din nou care sunt preferințele dvs. în materie de cookie-uri.

5. Rețele sociale

Plugin-urile rețelelor sociale și Shariff

Acest website folosește plugin-urile rețelelor sociale (de exemplu Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). De regulă, puteți recunoaște plugin-urile în funcție de logo-ul fiecărei rețele sociale. Pentru a asigura protecția datelor pe website-ul nostru, utilizăm aceste plugin-uri împreună cu așa-numita soluție „Shariff“. Acest lucru împiedică plugin-urile integrate pe website-ul nostru să transmită date furnizorilor încă de la prima accesare a paginii. Numai atunci când activați pluginul respectiv făcând click pe butonul corespunzător se va stabili o conexiune directă cu serverul furnizorului (acordarea consimțământului). De îndată ce activați pluginul, furnizorul respectiv este înștiințat că ați vizitat site-ul nostru cu adresa dvs. IP. Dacă sunteți conectat simultan la contul dvs. de pe una din rețelele sociale (de exemplu Facebook), furnizorul respectiv poate atribui vizita pe website-ul nostru contului dvs. de utilizator. Activarea plugin-ului constituie acordarea consimțământului conform Articolului 6 alineatul 1 lit. a din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Puteți revoca acordarea consimțământului în orice moment, cu efect în cazul acțiunilor ulterioare.

Plugin-uri Facebook (Butoanele Like & Share)

Pe website-ul nostru sunt integrate plugin-urile rețelei sociale Facebook, furnizor Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA. Plugin-urile Facebook pot fi recunoscute pe website-ul nostru prin intermediul logo-ului Facebook sau a butonului „Like ” („Apreciez”). Puteți accesa o prezentare generală a pluginurilor Facebook de aici: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US

Când vizitați paginile noastre, plugin-ul stabilește o conexiune directă între browserul dvs. și serverul Facebook. Facebook este astfel notificat că ați vizitat site-ul nostru cu adresa dvs. IP. Dacă faceți click pe butonul „Like ” în timp ce sunteți conectat(ă) la contul dvs. de Facebook, puteți asocia conținutul paginilor noastre cu profilul dvs. de Facebook. Prin urmare, Facebook poate atribui vizita pe website-ul nostru contului dvs. de utilizator. Menționăm că în calitate de administrator al paginilor, nu deținem cunoștințe cu privire la conținutul datelor transmise și utilizarea lor de către Facebook. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze vizita pe paginile noastre cu contul dvs. de utilizator, vă rugăm să vă deconectați de pe contul de utilizator Facebook. Utilizarea plugin-urilor Facebook se realizează în temeiulArticolului 6 alineatul 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Administratorul website-ului are un interes legitim în a obține o vizibilitate cât mai mare pe rețelele sociale.

Plugin Instagram

Acest website folosește funcțiile serviciului Instagram, furnizate de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA. Dacă sunteți conectat(ă) la contul dvs. de Instagram, puteți asocia conținutul paginilor noastre cu profilul de Instagram făcând click pe butonul Instagram. Acest lucru permite aplicației Instagram să atribuie vizita pe website-ul nostru contului dvs. de utilizator. Menționăm că în calitate de administrator al paginilor, nu deținem cunoștințe cu privire la conținutul datelor transmise și utilizarea lor de către Instagram. Utilizarea plugin-ului Instagram se realizează conform Articolul 6 alineatul 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Administratorul website-ului are un interes legitim în a obține o vizibilitate cât mai mare pe rețelele sociale. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

5. Instrumente de analiză și publicitate

Google Analytics

Acest website folosește serviciile de analiză Google Analytics, oferite de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră cu scopul facilitării analizei modului în care utilizați pagina web. Informațiile generate de către cookie-uri despre utilizarea acestui site vor fi de regulă transmise și stocate pe serverele Google din Statele Unite ale Americii. Stocarea cookie-urilor generate de Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se realizează conform Art. 6 alineatul 1 lit. f din din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Administratorul paginii web are un interes legitim să analizeze activitatea utilizatorului și să îmbunătățească accesibilitatea și publicitatea site-ului.

Anonimizarea IP-urilor

Am activat funcția de anonimizare a IP-ului pe acest site web, prin care adresa dumneavoastră de IP este scurtată de Google în cadrul statelor membre ale UE sau în alte state semnatare ale tratatului referitor la spaţiul economic european înainte de transmiterea ei în SUA. Numai în cazuri de excepţie adresa de IP va fi transmisă complet la un server al Google din SUA şi scurtată acolo. La solicitarea administratorului acestui site, Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea site-ului de către dumneavoastră, pentru a genera rapoarte cu privire la activităţile de pe site şi pentru a presta servicii suplimentare asociate utilizării site-ului şi a internetului în raport cu administratorul site-ului. Adresa IP determinată de Google Analytics prin intermediul browser-ului dumneavoastră nu va fi adăugată celorlalte date colectate de Google.

Browser Plugin

Puteţi împiedica salvarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului folosit de browserul dumneavoastră; vă atragem însă atenţia că în acest caz, nu veţi putea utiliza pe deplin anumite funcţii ale website-ului. În mod suplimentar, puteţi împiedica înregistrareade către Google a datelor generate prin intermediul cookie-urilor şi care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum şi prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea şi instalarea plugin-ului de browser disponibil pe următorul link: https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor personale

Puteți împiedica colectarea datelor dvs. de către Google Analytics accesând următorul link.Se va activa un cookie opt-out, care va împiedica colectarea informațiilor dvs. în viitor în momentul în care accesați acest site. Puteți consulta mai multe informații privind politica de prelucrare a datelor realizată de către Google prin intermediul Google Analytics accesând următorul link: https:// support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro

Procesarea datelor

Am încheiat un acord de procesare a datelor cu Google pentru a ne asigura că Google Analytics este utilizat în deplină conformitate cu prevederile autorităților germane de protecție a datelor.

Date demografice preluate de Google Analytics

Acest website utilizează funcția Date demografice de la Google Analytics. Prin intermediul acestei funcții sunt transmise rapoarte privind vârsta, sexul și interesele vizitatorilor site-ului. Datele provin din materialele de publicitate relevante pentru utilizator emise de Google și din informațiile despre utilizator provenite din părți terțe. Aceste date nu pot fi asociate unei anumite persoane. Puteți dezactiva această funcție oricând din setările contului dumneavoastră Google sau puteți să revocați acordul general privind prelucrarea datelor cu caracter personal din secțiunea “Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor personale”.

Google AdWords și Google Conversion-Tracking

Acest website folosește Google AdWords. AdWords este un program de publicitate online dezvoltat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (“Google”). În cadrul Google AdWords folosim modul de Conversion-Tracking. În momentul în care dați click pe un anunț livrat de Google, se va emite un cookie pentru urmărirea conversiilor. Cookie-urile sunt mici fişiere text memorate pe hard-disk-ul utilizatorilor. Acestea își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu servesc la identificarea personală a utilizatorului. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestui site web și cookie-ul este încă valabil, putem ști că acesta a selectat anunțul și a fost îndrumat către această pagină.

Fiecare client al Google AdWords primește un cookie diferit. Cookie-urile de pe site-urile web nu pot fi urmărite de către clienții AdWords. Informațiile obținute prin intermediul cookie-urilor de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au ales opțiunea Conversion-Tracking. Aceștia pot afla de câte ori utilizatorul a făcut click pe anunțul lor și au fost redirecționați din greșeală către o pagină cu Conversion-Tracking. Nu sunt transmise niciun fel de informații care ar putea contribui la identificarea individuală a utilizatorilor. Dacă nu doriți să vă supuneți procesului de urmărire a conversiilor, puteți dezactiva cu ușurință modulul cookie de urmărire a conversiilor Google prin intermediul browserului dvs. de Internet, din opțiunea Preferințe utilizator. Nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor.

Salvarea cookie-urilor de conversie și utilizarea acestui instrument de urmărire se realizează în conformitate cu Art 6 alineatul 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Administratorul paginii web are un interes legitim să analizeze activitatea utilizatorului și să îmbunătățească accesibilitatea și publicitatea site-ului. Puteți afla mai multe informații privind Google AdWords și Google Conversion-Tracking citind politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Vă puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat permanent în legătură cu setarea cookie-urilor.Puteți permiteți activarea, acceptarea sau respingerea cookie-urilor în fiecare caz în parte și aveți opțiunea să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browser-ului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.

6. Newsletter

Date necesare pentru abonarea la buletinul informativ

Dacă doriți să vă abonați la buletinul informativ disponibil pe website-ul nostru, vi se cere o adresă de email, precum și informații prin care demonstrați că sunteți deținătorul adresei de email introduse și că sunteți de acord să primiți buletinul informativ. Alte date suplimentare nu sunt necesare sau se oferă numai în mod voluntar de către dumneavoastră. Datele oferite sunt folosite numai în scopul transmiterii buletinului informativ și nu sunt trimise mai departe către părți terțe. Prelucrarea datelor oferite în formularul de abonare la buletinul informativ se realizează după cev-ați oferit consimțământul (conform art. 6 alineatul 1 lit a din Regulamentul General privind Protecția Datelor). Vă puteți revoca oricând acordul privind păstrarea datelor personale și a adresei de email și vă puteți dezabona de la buletinul informativ selectând opțiunea “Dezabonare” din Newsletter. Revocarea nu afectează legalitatea operațiunilor de procesare a datelor deja transmise. Datele oferite în scopul obținerii buletinului informativ vor fi stocate pe serverele noastre până la dezabonarea de la newsletter și vor fi șterse după activarea opțiunii de renunțare la acesta. Datele stocate de noi în alte scopuri rămân neafectate.

7. Plugin-uri și instrumente

YouTube

Acest website folosește plugin-uri ale YouTube, pagină operată de Google. Administratorul paginii este YouTube, LLC cu sediul în 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. La vizitarea uneia din paginile noastre pe care rulează un astfel de plugin, se realizează o conexiune la serverele YouTube. Aceasta furnizează serverelor YouTube informații privind site-urile noastre pe le-ați vizitat. În plus, Youtube poate stoca diverse cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră. Prin intermediul acestor cookie-uri, Youtube poate primi informații despre vizitatorii de pe site-ul nostru. Aceaste informații vor fi utilizate la realizarea statisticilor video, la îmbunătățirea experienței de utilizare și pentru a preveni frauda. Cookie-urile vor rămâne pe dispozitivul dumneavoastră până când le veți șterge. Dacă sunteți conectat(ă) la contul dumneavoastră de YouTube, veți permite YouTube să asocieze vizita dumneavoastră pe site cu contul YouTube personal. Puteți preveni acest lucru prin deconectarea de la contul YouTube. Utilizarea YouTube se realizează în scopul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acest lucru constituie un interes legitim în temeiul Articolului 6 alineatul 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Informații suplimentare privind prelucrarea datelor și politica de confidențialitate YouTube (Google) puteți obține accesând link-ul următor:https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Google Web Fonts

Pentru o afișare uniformă a fonturilor, aceasta pagină utilizează așa-numitele Web Fonts, fonturi web furnizate de Google. Când deschideți o pagină, browserul dvs. încarcă fonturile web necesare în memoria temporară (cache) a browserului, pentru a afișa corect textele și fonturile. În acest scop, browserul dvs. trebuie să stabilească o conexiune directă cu serverele Google. Google devine astfel conștient că pagina noastră web a fost accesată prin intermediul IP-ului dumneavoastră. Utilizarea fonturilor Google Web se realizează în interesul unei prezentări uniforme și atractive a site-ului nostru. Acest lucru constituie un interes legitim în temeiul Articolului 6 alineatul 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Daca browserul dvs. nu acceptă fonturi web, se va utiliza un font standard disponibil pe dispozitivul dumneavoastră. Puteți afla informații suplimentare despre Google Web Fonts pe https://developers.google.com/fonts/faq și în Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Hărți Google

Acest website folosește serviciul de hărți Google Maps printr-un API. Serviciul este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Pentru a utiliza Google Maps, este necesar să permitem accesul Google la adresa dvs. IP. Aceste informații sunt în general transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestui website nu are nicio influență asupra acestui transfer de date. Folosirea Hărților Google se realizează în interesul unei prezentări uniforme și atractive a site-ului nostru și a facilitării procesului de localizare a adreselor specificate de noi pe site. Acest lucru constituie un interes legitim în temeiul Articolului 6 alineatul 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor. Informații suplimentare privind gestionarea datelor despre utilizatori pot fi citite accesând Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Google reCAPTCHA

Acest website folosește “Google reCAPTCHA” (în continuare “reCAPTCHA”). Serviciul este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Prin utilizarea reCAPTCHA se poate determina dacă datele de intrare sunt de origine umană sau sunt introduse de un program automatizat. Serviciul analizează comportamentul vizitatorului în funcție de anumite caracteristici. Analiza se realizează automat, de îndată ce vizitatorul accesează acest website, iar informațiile culese ( de exemplu adresa IP, durata vizitei pe site, anumite mișcări ale mouse-ului) sunt trimise pe serverele Google. Analiza reCAPTCHA rulează în permanență pe fundal, vizitatorul nefiind înștiințat că aceasta are loc. Prelucrarea datelor se realizează în temeiul Articolului 6 alineatul 1 lit. f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Administratorul site-ului are un interes întemeiat în a-și proteja anunțurile publicitare împotriva furtului de date automatizat și a SPAM-ului. Puteți consulta mai multe informații despre Google reCAPTCHA, precum și Politica de confidențialitate Google accesând linkurile: 

https://policies.google.com/privacy?hl=ro și https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

8.   Link-uri externe

Oferta noastră online poate include link-uri către pagini web ale terților. Noi nu avem nici o influență asupra prelucrării oricăror date cu caracter personal transferate către terți prin apăsarea link-ului (cum ar fi de exemplu adresa dumneavoastră IP sau URL de la website-ul nostru unde se află link-ul). Noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți. Se va aplica notificarea terțului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.   Securitate

Salariații noștri precum și societățile de servicii pe care le-am contractat sunt obligați să păstreze caracterul secret și să respecte regulile din legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Noi luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție împotriva riscului implicat și a vă proteja datele pe care noi le gestionăm, în special împotriva riscurilor ce rezultă din distrugerea, pierderea, modificarea neintenționată sau ilegală, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod continuu în acord cu dezvoltarea tehnologică.

9.   Confidențialitatea e-mail-urilor

Dacă trimiteți un e-mail către Desitin prin intermediul acestui website, aceste date sunt transmise în formă criptată.

10.   Drepturile pe care le aveți în calitate de Persoană vizată

Exercitarea drepturilor pe care le aveți: Pentru a vă exercita drepturile în calitate de persoană vizată afectată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să folosiți detaliile din secțiunea Contact. Vă rugăm să vă asigurați în acest scop că avem posibilitatea de a identifica în mod clar persoana dumneavoastră.

Dreptul la informații și acces: Aveți dreptul să primiți din partea noastră informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră. Ne puteți solicita să confirmăm dacă prelucrăm orice date cu caracter personal care vă privesc și aveți dreptul să vă accesați datele pe care noi le prelucrăm.

Dreptul de rectificare și ștergere: Dacă datele dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, puteți cere ca datele dumneavoastră să fie rectificate sau completate. Dacă vă divulgăm datele unor terți, îi informăm despre rectificare în măsura prevăzută de lege.

Aveți dreptul să obțineți de la noi ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă precondițiile legale sunt îndeplinite în acest scop. Această situație se aplică în mod special în cazurile în care:

 • datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • temeiul juridic pentru prelucrare a fost exclusiv consimțământul dumneavoastră, iar dumneavoastră v-ați retras acel consimțământ;
 • v-ați opus marketingului direct;
 • v-ați opus prelucrării bazate pe interesele noastre legitime ca temei juridic pe motive care se referă la situația particulară în care vă aflați și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; sau
 • datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Atunci când vă divulgăm datele unor terți, noi îi informăm despre ștergere în măsura prevăzută de lege. Vă rugăm să țineți cont de faptul că dreptul dumneavoastră de a șterge se supune unor restricționări. De exemplu, nu ne-am angajat sau nu ni se permite să ștergem orice date pe care avem obligația să le păstrăm din cauza perioadelor legale de păstrare. De asemenea, datele de care avem nevoie pentru a constata, exercita sau apăra drepturi în instanță sunt excluse de la dreptul dumneavoastră de ștergere.

Restricționarea prelucrării: Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă precondițiile legale sunt îndeplinite în acest scop. Această situație se aplică în special în cazurile în care:

 • dumneavoastră contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, și atunci până când vom putea să corectăm sau să verificăm exactitatea;
 • prelucrarea este ilegală și dumneavoastră solicitați restricționarea utilizării în loc de ștergere (a se vedea de asemenea mai sus);
 • noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de aceste date pentru a constata, exercita sau apăra drepturile dumneavoastră în instanță;
 • v-ați opus prelucrării din motive personale, și atunci până când se constată dacă interesele dumneavoastră sunt predominante sau nu.

Dacă există dreptul de a determina restricționare prelucrării, noi marcăm datele în cauză pentru a ne asigura că doar aceste date continuă să fie prelucrate în limitele strânse care se aplică acestor date restricționate (și anume în special pentru a apăra drepturi în instanță sau cu consimțământul dumneavoastră).

Dreptul la portabilitatea datelor: Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) ce va intra în vigoare de la data de 25 mai 2018, mai aveți dreptul să primiți transmiterea datelor pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil automat, sau să solicitați – dacă este fezabil din punct de vedere tehnic – ca datele să fie transmise unui terț.

Drepturi la opoziție: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pe motive legate de situația particulară în care vă aflați, dacă respectiva prelucrare se bazează pe interesul legitim ca temei juridic. Mai aveți dreptul întotdeauna să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing.

Opoziția la prelucrarea datelor pe baza „interesului legitim” ca temei juridic: Aveți dreptul să vă opuneți întotdeauna prelucrării pe care noi o realizăm, atunci când se bazează pe interes legitim ca temei juridic. Atunci vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau prelucrarea acestor date doar pentru a constata, exercita sau apăra drepturi în instanță.

Opoziția la marketing direct: De asemenea puteți să vă opuneți întotdeauna prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct („opoziție la activități promoționale”). Atunci vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să țineți cont de faptul că, din motive de organizare, opoziția dumneavoastră și folosirea datelor dumneavoastră pe durata unei campanii care are deja loc se pot suprapune.

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă sfătuim să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor:

Desitin Pharma S.R.L.

Str. Sevastopol no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102, Sector 1,

RO-010991 Bucuresti

E-mail: info@desitin.ro

Retragerea consimțământului: Dacă ne-ați dat consimțământul pentru a vă prelucra datele, puteți întotdeauna să vă retrageți acest consimțământ cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră rămâne neafectată până la retragere.

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere: Aveți dreptul să depuneți o plângere la o Autoritate de Supraveghere. În acest scop puteți contacta în special Autoritatea de Supraveghere competentă la locul dumneavoastră de reședință sau statul federal, sau Autoritatea de Supraveghere competentă pentru noi. Aceasta este:

Der  Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

(„Responsabilul cu Protecția Datelor și Libertatea de Informare din Hamburg”)

Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 428 54 – 4040
Fax: +49 (0)40 / 428 54 – 4000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

11.   Obligația de a furniza date

Ne puteți vizita website-ul și fără a ne divulga datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a vă înregistra și pentru a folosi „Desitin Login” aveți totuși obligația de a ne furniza datele cu caracter personal necesare pentru a stabili și executa contractul (de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail); noi vom marca aceste detalii obligatorii cu un asterisc*. Dacă nu doriți acest lucru, nu veți putea din păcate să folosiți „Desitin Login”.

12.   Modificarea declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Desitin își rezervă dreptul de a modifica prezenta declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale. Noi vom posta modificările pe acest website care vă afectează în mod considerabil sau care au impact asupra dumneavoastră și vom informa în avans utilizatorii înregistrați afectați. De asemenea vă rugăm să fiți la curent cu actualizările acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website-ul nostru.

13.   Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa specificată în secțiunea Operator.